BIG-register

Het BIG-register, je hebt er misschien wel eens van gehoord. Waar staat het BIG-register precies voor en wat hebben jij en je tandarts aan een vermelding van je tandarts in dit register?

Het BIG-register is een uitvloeisel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Kort gezegd biedt deze wet bescherming aan patiënten tegen zorgverleners die onvoldoende deskundigheid in huis hebben of onzorgvuldig hun beroep uitoefenen.

Welke beroepen komen voor in het BIG register?

Bepaalde zorgverleners kennen de verplichting tot registratie in het BIG-register, zoals artsen, apothekers of tandartsen. Op die manier kan de kwaliteit van zorg worden gewaarborgd en is voor jou als patiënt duidelijk welke bevoegdheden de zorgverlener precies heeft. Alternatieve zorgverleners staan niet in het register vermeld.

Een tandarts heeft een door de wet beschermde titel. Om zijn beroep uit te kunnen oefenen en de titel ‘tandarts’ te kunnen voeren dient je tandarts zijn opleiding te hebben afgerond en geregistreerd te staan in het BIG-register.

Herregistratie

Om de 5 jaar dient de tandarts zich opnieuw te registreren in het BIG-register. Dit is een extra kwaliteitswaarborg, de tandarts dient dan nogmaals aan te tonen dat hij of zij nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zijn beroep naar behoren uit te kunnen oefenen.

Er gelden herregistratiecriteria:

  • Eis van werkervaring: binnen de periode van registratie dient je tandarts minimaal 2080 uur zijn beroep te hebben uitgeoefend.
  • Eis van scholing: Indien je tandarts zijn beroep gedurende zijn inschrijving niet uitoefent of onvoldoende uren maakt, kan de tandarts een scholingstraject gaan volgen om geregistreerd te blijven staan.

Waar kun je het BIG-register raadplegen?

Het BIG-register staat onder toezicht van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de website www.bigregister.nl is het mogelijk te zoeken naar een zorgverlener op naam, geslacht, beroep en specialisme. Ook is het mogelijk een los overzicht te krijgen van zorgverleners die een maatregel opgelegd hebben gekregen.

Welke informatie kun je vinden in het BIG register?

Ten eerste kun je controleren of de tandarts of andere zorgverlener geregistreerd staat in het BIG register.

Verder kun je bekijken of:

  • De tandarts eventueel is geschrapt uit of doorgehaald in het register.
  • De tandarts een mogelijke schorsing ondergaat of zijn taken hem gedeeltelijk zijn ontzegd.
  • De tandarts een berisping heeft ontvangen, een geldboete of een (sluitings)bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Indien je tandarts een waarschuwing heeft ontvangen wordt deze niet geopenbaard.
  • De tandarts, ook indien deze zijn beroep ook in het buitenland heeft uitgeoefend, bepaalde bevoegdheden zijn ontzegd of in zijn bevoegdheden wordt beperkt door een rechterlijke uitspraak.

Wordt er via de tuchtrechter een bepaalde straf opgelegd aan je tandarts? Dan wordt dit ook in het register geopenbaard. Hierdoor krijg je als patiënt een beter beeld van ongewenste praktijken in de tandartszorg.

Handelingen voorbehouden aan BIG-geregistreerde

Bepaalde risicovolle beroepshandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd door zorgverleners met een in het BIG-register beschermde titel. Indien een handeling een groot risico met zich meebrengt, wordt er gesproken van een voorbehouden handeling. Denk hierbij aan het onder narcose brengen van een patiënt of het voorschrijven van bepaalde medicatie.

Dezz tandarts kan alleen de voorbehouden handelingen uitvoeren die passen binnen de lijn van zijn beroep. Denk bijvoorbeeld aan tandextracties, lokale anesthesie of paradontale chirurgie.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl