Noodfonds tandartskosten

In Nederland bestaan verschillende lokale noodfondsen waar aanspraak op kan worden gemaakt op het moment dat mensen zich in een nijpende financiële noodsituatie bevinden. Het gaat om mensen met financiële en mogelijk sociale problemen waar geen alternatieve middelen meer voor beschikbaar zijn. Hulp wordt onder meer verleend in de vorm van een financiële bijdrage om te kunnen voorzien in noodzakelijke eerste levensbehoeften, bij schuldproblematiek, dreigende huisuitzettingen en eventuele noodzakelijke zorguitgaven. Ook voor tandartskosten kunnen deze noodfondsen worden aangeschreven, de mogelijkheden hiertoe staan in dit artikel centraal.

Wie komt er in aanmerking voor het noodfonds?

In aanmerking voor het fonds komen diverse kwetsbare groepen uit de samenleving die in een acute financiële noodsituatie verkeren. Hierbij kan gedacht worden aan gezinnen of alleenstaanden, ouderen of psychiatrische patiënten met schuldproblemen, al dan niet in combinatie met sociale problematiek. Onverwachte hoge uitgaven of gewoonweg grote uitgaven kunnen voor deze groepen een strop zijn. Ook kan de hulp gericht zijn op het oplossen van gecompliceerde schuldproblematiek. De Bijzondere Bijstand is in dergelijke gevallen niet toereikend of de hulpbehoevende komt niet meer in aanmerking voor deze voorzieningen.

Wie kan het noodfonds aanvragen?

De noodfondsen kunnen niet door particulieren en hulpbehoevenden zelf worden aangevraagd. De aanvraag dient te worden ingediend door een medewerker van (erkende) hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld:

  • Huisartsen;
  • Maatschappelijk werkers;
  • Kredietbanken;
  • Levensbeschouwelijke organisaties.

De bijdrage wordt uitgekeerd aan de hulpverlenende instantie om te waarborgen dat het bedrag wordt besteed aan de toegekende hulpaanvraag.

Waar kan een gift voor worden aangevraagd?

Een gift kan voor een uiteenlopend aantal zaken worden aangevraagd, verband houdend met de eerste levensbehoeften van de hulpbehoevende, onoverkomelijke extra kosten en bijdrage om langslepende ingewikkelde schuldproblematiek aan te pakken. Ook noodzakelijke zorgkosten, zoals tandartskosten, komen voor een bijdrage in aanmerking. Een aantal voorbeelden:

  • Leefkosten om de maand door te komen;
  • Het voorkomen van huisuitzettingen;
  • Het voorkomen van het afsluiten van elektriciteit of water;
  • Aanvullende onderwijskosten;
  • Noodzakelijke huishoudelijke apparaten en huisraad;
  • Noodzakelijke zorgkosten.

Bijdrage in de tandartskosten

Ook voor tandartskosten kan een kleine bijdrage (maximaal 200 – 400 euro) worden aangevraagd. Alleen bestrijdende maatregelen (als het trekken van een kies) als gevolg van financiële nood kan dan worden aangepakt. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen kunnen hulpverleners contact opnemen met onderstaande noodfondsen. Hulpbehoevenden zelf kunnen de hulpverlener deze vraag ook voorleggen.

Overzicht van noodfondsen – Stichting Urgente Noden

In onderstaand overzicht worden diverse fondsen vermeld waar via erkende hulpverleningsinstanties een bijdrage kan worden aangevraagd in de tandarts- en eventuele andere mondzorgkosten. De fondsen zijn per regio ingedeeld, het overkoepelende orgaan is Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN):

Fonds Plaats Contactgegevens
Stichting Urgente Noden Aalsmeer info@urgentenodenaalsmeer.nl
Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO) Breda Hibo.breda@gmail.com
Stichting Urgente Noden (SUN) Delft info@urgentenodendelft.nl
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen Den Haag (SSSF) Den Haag info@sssf.nl
Stichting Gasthuisfonds Doetinchem Doetinchem info@gasthuisfonds.nl
Stichting Urgente Noden Drechtsteden Dordrecht info@sundrechtsteden.nl
Fonds Bijzondere Noden (FBNE) Enschede st.noodfonds@zonnet.nl
Stichting Urgente Noden Friesland Leeuwarden info@sunfriesland.nl
Stichting Urgente Noden Groningen Groningen sun@groningen.nl
Stichting Fonds voor Urgente Noden (SFUNH) Haarlem info@urgentenodenhaarlem.nl
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen Huizen info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl
SUN Leiden (SSFL) Leiden info@sunleiden.nl
Stichting Urgente Noden Nieuwegein Nieuwegein info@urgentenodennieuwegein.nl
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) Rotterdam info@fbnr.nl
Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU) Uithoorn info@urgentenodenuithoorn.nl
Stichting Noodhulp Utrecht Utrecht Info.stichtingnu@utrecht.nl
Stichting Urgente Noden Zoetermeer Zoetermeer info@sunzoetermeer.nl
Stichting Noodfonds Zwolle Zwolle noodfonds@zwolle.nl

Organisaties buiten Stichting Urgente Noden

Zijn er bij jou in de buurt geen noodbureaus voor urgente noden? In onderstaand overzicht vind je de contactgegevens van andere fondsen die kunnen worden aangeschreven die niet onder de Stichting Urgente Noden Nederland vallen.

Fonds Plaats Contactgegevens
Maatschappij van Welstand Amersfoort Aanvraagformulier op website
Dekkers-Fonds Tilburg info@actioma.nl
Stichting Pape-Fonds Den Haag info@papefonds.nl
Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid Kennemerland Haarlem Contactformulier
Fonds DBL Rotterdam fondsdbl.nl

Hoogte vergoeding

Een vergoeding vanuit een noodfonds wordt eenmalig verstrekt en is afhankelijk van de financiële behoefte en aangevraagde hoeveelheid van de hulpbehoevende. Het noodfonds bepaalt uiteindelijk de hoogte van de gift. Het gaat meestal om een kleine bijdrage (maximaal 200 – 400 euro) voor een behandeling om de pijn te bestrijden (bijvoorbeeld het trekken van een kies).

Tip voor particulieren

Noodfondsen accepteren alleen aanvragen van hulpverlenende organisaties die een directe hulpverleningsrelatie hebben met degene voor wie er een aanvraag wordt gedaan. Dus particulier kan er vaak geen aanvraag worden ingediend. Neem contact op met een organisatie of instantie. Ga eventueel naar wijkcentra, daar zitten vaak hulpverleners die kunnen helpen.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl