Tarieven Orthodontie 2022

Op deze pagina staat een actueel overzicht van de tarieven voor orthodontie in 2022. De tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en geven voor iedere behandeling een code waaraan per tarief een vast bedrag is gekoppeld. Alle zorgverleners actief in de orthodontie (zoals neergelegd in de Zorgverzekeringswet) zijn verplicht zich aan deze tariefbeschikking te houden. Het staat een orthodontist dus niet vrij zelf een tarief te bepalen voor een bepaalde behandeling. Op basis van de prestatie- en tariefbeschikking 2022 voor orthodontische zorg zijn maximumtarieven bepaald inclusief BTW-kosten. Echter, de heffing en afdracht van de BTW door de zorgverlener zelf is niet meegerekend. Om de rekening goed te kunnen controleren, is het belangrijk dat ingediende declaraties worden gespecificeerd zoals neergelegd in de omschrijving van onderstaande tariefoverzicht.
Er is een afsplitsing van tarieven: A, B en C. Het betreft een onderscheid naar verschillende patiënten:

(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.

In onderstaand overzicht vind je de orthodontische codes en de bijbehorende tarieven voor 2022. Kijk voor de tandartstarieven op de pagina Tandartstarieven 2022.

CodeOmschrijvingTarief 2022
IConsultatie en diagnostiek
F121 A/B/CEerste consult
Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
Het tarief van het eerste consult is inclusief de vergoeding van alle preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.
A: €23,12
B: €23,12
C: €23,12
F122 A/B/CHerhaalconsult
Voor het tarief van het herhaalconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen, indien uit de diagnostiek horend bij F121 blijkt dat nog niet overgegaan kan worden tot een orthodontische behandeling. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
Het tarief van het herhaalconsult is inclusief de vergoeding van alle preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.
Het tarief voor een herhaalconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een herhaalconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand herhaalconsult dat in rekening is gebracht.
Een herhaalconsult kan uitsluitend in rekening worden gebracht als er nog geen beugelcategorie (prestatie F411 tot en met F491) voor de betreffende patiënt is gedeclareerd, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen twaalf maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.
A: €23,12
B: €23,12
C: €23,12
F123 A/B/CControlebezoek
Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht.
A: €14,48
B: €21,54
C: €21,54
F124 A/B/CSecond opinion
Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.
Dit tarief is inclusief de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij de desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.
A: €109,51
B: €109,51
C: €109,51
F125 A/B/C *Maken gebitsmodellen
De zorgaanbieder verricht uitgebreid onderzoek aan de hand van de beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.
Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is inbegrepen in het beugelconsult), tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen twaalf maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.
Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.
A: €17,72
B: €32,72
C: €32,72
F126 A/B/CBeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan
Het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen twaalf maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.
Als een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het beugelconsult.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.
A: €63,96
B: €95,14
C: €95,14
F127 A/B/CMultidisciplinair consult, per uur
Het multidisciplinair consult is het gezamenlijk consult van meerdere behandelende tandheelkundige of medische disciplines waarbij de patiënt, al of niet vergezeld door ouders of derden, voor een belangrijk deel aanwezig is. Het multidisciplinair consult wordt uitgevoerd voorafgaand aan, tijdens of na een behandeling. Doel van de gezamenlijke consultatie, voorafgaand aan de behandeling, is te komen tot een eensluidende diagnose en een op de diverse facetten van de afwijking gefaseerd behandelplan, waarbij de inbreng van de verschillende disciplines op elkaar is afgestemd. Een multidisciplinair consult tijdens of na de behandeling heeft tot doel om de voortgang van het gezamenlijke behandelplan te evalueren, waar nodig bij te stellen en het vervolg van de behandeling vanuit meerdere disciplines af te stemmen.
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking.
Het tarief is inclusief het mondeling of schriftelijk overleg tussen de behandelaren, dat ontstaat naar aanleiding van de consultatie van de patiënt.
Het tarief van het multidisciplinaire consult is een maximum uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. Het multidisciplinair consult is niet bedoeld voor regulier intercollegiaal overleg.
A: €143,36
B: €143,36
C: €143,36
F128 CPrenataal consult
Tijdens het prenataal consult bespreekt de zorgaanbieder met de aankomende ouder(s) de bevindingen van eerder uitgevoerd prenataal
diagnostisch onderzoek en de mogelijke consequenties van deze bevindingen voor het kind. Tijdens dit consult wordt reeds in algemene
zin ingegaan op mogelijke latere behandelstrategieën. Het tarief van het prenataal consult is gebaseerd op de duur van het consult van 35 minuten. Het tarief van het prenataal consult is een maximum uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten.
A: Nvt
B: Nvt
C: €83,57
F129 COrthodontieVolgend resultaat in de eerste twee levensjaren
Het vroegtijdig orthodontisch behandelen bij een hazenlip, een aangeboren spleet in de bovenkaak en/of een gehemeltespleet (respectievelijk cheilo-, gnatho-, palatoschisis), gedurende de eerste twee levensjaren. Gedurende die 2 jaar eenmalig in rekening te brengen.
A: Nvt
B: Nvt
C: 1.465,05
F130 A/B/CUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder
Alleen te berekenen bij uitgebreide, altijd multidisciplinaire behandelingen, waarbij het onderzoek van patiënt en records, het opstellen van het uitgebreide behandelplan en het bespreken ervan met de patiënt (en ouder/ begeleider) in ruime mate meer tijd in beslag neemt dan bij een reguliere orthodontische patiënt. Bij deze behandeling is de orthodontische zorgaanbieder de regisseur van de uitvoering van het uitgebreide behandelplan. Deze code kan eenmaal per behandeling worden gedeclareerd. Terugverwijzing naar de eigen tandarts voor het uitvoeren van normaal en regulier onderhoud aan het gebit van de patiënt, valt nimmer onder de regie waarvoor deze prestatiecode in rekening kan worden gebracht.
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.
A: €109,51
B: €109,51
C: €109,51
F131 A/B/C *Vervaardigen van een diagnostische set-up
Door het (laten) vervaardigen van een diagnostische set-up kan de zorgaanbieder onderzoeken welke behandelresultaten mogelijk zijn. Het kan in complexe situaties een inzichtelijk hulpmiddel zijn om de juiste therapiekeuze te maken, zowel voor de patiënt als de zorgaanbieder. Inclusief bespreking van de set-up met patiënt.
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.
A: €49,69
B: €73,93
C: €73,93
F132 A/B/C *Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie
Het betreft gebitsmodellen die tijdens een complexe behandeling vervaardigd worden om de progressie van een behandeling te kunnen beoordelen en om een inschatting te kunnen maken voor de volgende fase(n) van een behandeling. Inclusief bespreking van de bevindingen met de patiënt.
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.
A: €17,72
B: €32,72
C: €32,72
F133 A/B/CBeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie
Het beoordelen van extra gebitsmodellen die tijdens een behandeling gemaakt worden. Inclusief het vastleggen van de bevindingen in het dossier en bespreking van de bevindingen met de patiënt.
Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.
A: €63,96
B: €95,14
C: €95,14
IIRöntgenonderzoek
De zorgaanbieder verricht uitgebreid onderzoek aan de hand van röntgenonderzoek in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.
F151 A/B/CIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm)
Maken en beoordelen. Per foto.
A: €17,03
B: €17,03
C: €17,03
F152 A/B/COcclusale opbeet röntgenfoto
Maken en beoordelen. Per foto.
A: €17,03
B: €17,03
C: €17,03
F153 B/CExtra-orale röntgenfoto (13x18 cm)
Maken en beoordelen. Per foto.
B: €23,66
C: €23,66
F154 B/CRöntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto'sB: €28,99
C: €28,99
F155 A/B/CVervaardiging orthopantomogramA: €31,11
B: €46,29
C: €46,29
F156 A/B/CBeoordeling orthopantomogram
Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
A: €18,24
B: €27,13
C: €27,13
F157 A/B/CVervaardiging laterale schedelröntgenfotoA: €19,49
B: €28,99
C: €28,99
F158 A/B/CBeoordeling laterale schedelröntgenfoto
Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
A: €54,41
B: €80,93
C: €80,93
F159 A/B/CVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfotoA: €19,49
B: €28,99
C: €28,99
F160 A/B/CBeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto
Dit tarief kan naast F159 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
A: €54,41
B: €80,93
C: €80,93
F161 A/B/CMeerdimensionale kaakfoto
Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.
A: €146,01
B: €146,01
C: €146,01
F162 A/B/CBeoordeling meerdimensionale kaakfoto
Het beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto en het bespreken met de patiënt. Dit tarief kan tevens separaat in rekening worden gebracht, indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
A: €60,84
B: €60,84
C: €60,84
IIIBehandeling
Bij het opnieuw in behandeling nemen van een patiënt moet in redelijkheid worden beoordeeld of qua declaratie sprake is van een nieuwe behandeling dan wel van een voortgezette behandeling.
F411 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 1
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes.
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur.
A: €119,48
B: €207,96
C: €390,27
F421 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 2
Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog.
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur.
A: €124,97
B: €216,90
C: €410,46
F431 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 3
Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator).
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur.
A: €144,12
B: €247,69
C: €480,40
F441 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 4
Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur bijvoorbeeld Herbst, MRA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden.
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur.
A: €153,54
B: €262,86
C: €514,73
F451 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 5
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481.
A: €363,25
B: €592,13
C: €873,05
F461 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 6
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491.
A: €590,89
B: €964,79
C: €1.427,58
F471 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 7
Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit ten minste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes, ongeacht of deze apparatuur in één of twee kaken wordt geplaatst.
A: €573,44
B: €894,33
C: €1.377,18
F481 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 8
Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor één tandboog.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
A: €447,56
B: €717,36
C: €1.178,47
F491 A/B/C *Plaatsen beugel categorie 9
Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, in beide tandbogen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
A: €588,26
B: €988,25
C: €1.653,86
F492 A/B/CVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak
Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5 t/m 9).
Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje). Ingeval van beugelcategorie 7 mag deze prestatie uitsluitend gedeclareerd worden als er bij het plaatsen attachments zijn aangebracht waarop de beugel aangrijpt.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
A: €99,52
B: €124,46
C: €124,46
F511 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 1
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €30,25
B: €64,28
C: €64,28
F512 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 2
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €30,25
B: €64,28
C: €64,28
F513 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 3
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €30,25
B: €64,28
C: €64,28
F514 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 4
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €30,25
B: €64,28
C: €64,28
F515 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 5
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €34,57
B: €70,71
C: €70,71
F516 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 6
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €43,21
B: €83,57
C: €83,57
F517 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 7
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €43,21
B: €64,28
C: €83,57
F518 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 8
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €51,86
B: €77,14
C: €106,07
F519 A/B/CBeugelconsult per maand categorie 9
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
A: €64,82
B: €96,43
C: €125,36
F521 ABeugelconsult 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9)
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht de 25e behandelmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
A: €64,82
B: Nvt
C: Nvt
F531 A/B/CNacontrole beugel categorie 1 t/m 4
Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugelbehandeling is gestopt.
A: €30,25
B: €64,28
C: €64,28
F532 A/B/CNacontrole beugel categorie 5,7,8
Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is verwijderd en de retentie-apparatuur is geplaatst.
A: €34,57
B: €64,28
C: €70,71
F533 A/B/CNacontrole beugel categorie 6,9
Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling.
Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is verwijderd en de retentie-apparatuur is geplaatst.
A: €43,21
B: €83,57
C: €83,57
IVDiversen
F611 A/B/C *Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur
Deze prestatie is van toepassing bij het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentie-apparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie 'elektronische chip' is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben.
A: €127,05
B: €136,86
C: €136,86
F612 A/B/C *Plaatsen intermaxillaire correctieveren
Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het plaatsen van intermaxillaire correctieveren. Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden bij reparatie of vervanging van de intermaxillaire correctieveren. De kosten hiervoor zijn in het plaatsen inbegrepen, tenzij de kosten zijn veroorzaakt omdat de patiënt de apparatuur is verloren of als de beugel als gevolg van onzorgvuldig gebruik is beschadigd.
A: €124,97
B: €216,90
C: €410,46
F716 A/B/C *Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
Het vervaardigen en plaatsen van een mondbeschermer, alsmede het geven van instructie omtrent het gebruik, tijdens behandeling met orthodontische apparatuur.
A: €27,38
B: €27,38
C: €27,38
F721 A/B/CTrekken tand of kies
Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
A: €45,68
B: €45,68
C: €45,68
F722 A/B/CTrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
A: €34,07
B: €34,07
C: €34,07
F723 A/B/C *Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)
Het plaatsen van een micro-implantaat, bedoeld als verankering bij een orthodontische behandeling, en het weer verwijderen van het micro-implantaat. Deze prestatie mag per micro-implantaat in rekening worden gebracht.
A: €85,60
B: €107,03
C: €107,03
F724 A/B/CPreventieve voorlichting en/of instructie
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn:
het kleuren van de plaque;
het vastleggen van de plaquescore;
het geven van voedingsadviezen;
het afnemen van een voedingsanamnese;
het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s);
het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/ verzorger(s).
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd.
Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan tien minuten. Als het preventieve consult korter dan tien minuten duurt, dan mag het consult niet apart in rekening worden gebracht; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.
A: €13,64
B: €13,64
C: €13,64
F810 A/B/CReparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage
Het repareren of vervangen van (onderdelen van) orthodontische apparatuur die door gebruik zijn werkzaamheid heeft verloren. Deze prestatie is alleen van toepassing voor de materiaal- en techniekkosten van de apparatuur vallend onder beugel categorie 1 tot en met 4. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht bij reparatie of vervanging na verlies of door onzorgvuldig gebruik.
Kostprijs
F811 A/B/C *Reparatie of vervanging van beugel
Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.
A: €30,03
B: €44,68
C: €44,68
F812 A/B/C *Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak
Het repareren en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur. Uitsluitend in rekening te brengen ten minste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is en eerder ook al sprake is geweest van retentie-apparatuur.
Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt en opnieuw plaatst (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt en als eerder nog geen sprake is geweest van retentie-apparatuur).
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
A: €39,58
B: €78,17
C: €78,17
F813 A/B/C *Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak
Per geplaatste retentiebeugel in rekening te brengen. Het plaatsen van (extra) retentie-apparatuur voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst en gelijktijdig wordt gebruikt met de eerste retentie-apparatuur.
Deze prestatie mag hiernaast ook in rekening worden gebracht voor het plaatsen van de eerste retentie-apparatuur na behandeling met beugel categorie 1, 2, 3, 4 of 7 zonder attachments.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
A: €39,58
B: €78,17
C: €78,17
F814 A/B/C *Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak
Het plaatsen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen bij patiënten die door een andere orthodontische zorgaanbieder of in het geheel niet orthodontisch behandeld zijn.
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht bij het plaatsen van een retentiebeugel indien de betreffende patiënt reeds eerder orthodontisch behandeld is door deze zorgaanbieder (dezelfde praktijk). In dat geval geldt dat het plaatsen van een retentie-beugel in de F492 is inbegrepen. In het geval van vervanging van retentie-apparatuur dient prestatie F812 gebruikt te worden.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
A: €39,58
B: €78,17
C: €78,17
F815 A/B/CVerwijderen spalk, per element
Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen van composiet en het polijsten van de elementen.
Deze prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien deze gevolgd wordt door het plaatsen van nieuwe retentie-apparatuur (F812).
A: €6,08
B: €6,08
C: €6,08
F911 AInkopen op uitkomst orthodontieVolgend resultaat
Deze prestatie omvat de gehele orthodontische behandeling voor een patiënt tot 18 jaar met garantie op uitkomst voor een periode van 5 jaar. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien er een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt. Deze overeenkomst dient afspraken te bevatten over de (gewenste) 'uitkomsten' van de behandeling(en) en de wijze waarop de gegevens (zoals foto's van de begin- en eindsituatie) en de eindstatus (bijvoorbeeld door een Par-score) worden vastgelegd.
Tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar, kunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst de volgende prestaties niet in rekening worden gebracht bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar:
F121A, F122A, F123A, F125A, F126A, F151A, F152A, F155A, F156A, F157A, F158A, F159A, F160A, F161A, F162A, F411A, F421A, F431A, F441A, F451A, F461A, F481A, F491A, F492A, F511A, F512A, F513A, F514A, F515A, F516A, F518A, F519A, F521A, F531A, F532A, F533A, F611A, F612A, F716A, F721A, F722A, F723A, F724A, F811A, F812A, F813A, F814A, F815A.
A: €2.457,91
B: Nvt
C: Nvt
F900 A/B/CInformatieverstrekking, per vijf minuten
Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien de zorgverlener wordt benaderd met informatieverzoeken in het kader van
de individuele gezondheidszorg door derden (al dan niet via de patiënt) die niet volgen uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wmo of Jeugdwet. Denk hierbij aan verzoeken vanuit bedrijfs- of verzekeringsartsen, advocaten, politie, ed.
Het tarief mag daarmee niet in rekening worden gebracht:
- Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.
- Bij zorgverzekeraars.
- In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, etc.
- In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener een advies vraagt aan een andere zorgverlener.
Het tarief voor informatieverstrekking mag alleen in rekening worden gebracht aan degene die het verzoek heeft ingediend. Het verzoek om informatie dient schriftelijk te worden gesteld. Voor een gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie mag het tarief niet in rekening worden gebracht.
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.
A: €13,86
B: €13,86
C: €13,86
F901 A/B/COnderlinge dienstverlening
De levering van (onderdelen van) de prestaties orthodontische zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'.
De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties orthodontische zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.
Maximum

* Bij deze verrichting kunnen aanvullend techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht. Bron: NZa

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl